autospermotoxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autospermotoxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autospermotoxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autospermotoxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autospermotoxin

    * kỹ thuật

    y học:

    độc tố tinh trùng bản thân