autospasy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autospasy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autospasy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autospasy.

Từ điển Anh Việt

  • autospasy

    * danh từ

    (sinh học) sự tự rụng, tự cắt