autooxidation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autooxidation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autooxidation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autooxidation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autooxidation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tự ôxi hóa