automutation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automutation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automutation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automutation.

Từ điển Anh Việt

  • automutation

    * danh từ

    sự tự đột biến