automative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automative.

Từ điển Anh Việt

  • automative

    xem automation