automatic-action door lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic-action door lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic-action door lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic-action door lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic-action door lock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khóa cửa tự động