autoinfusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autoinfusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autoinfusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autoinfusion.

Từ điển Anh Việt

  • autoinfusion

    * danh từ

    sự tự hoà lẫn