autoinfection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autoinfection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autoinfection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autoinfection.

Từ điển Anh Việt

  • autoinfection

    * danh từ

    (sinh học) sự tự nhiễm trùng