autohypnotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autohypnotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autohypnotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autohypnotic.

Từ điển Anh Việt

  • autohypnotic

    xem autohypnosis