autodecremental addressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autodecremental addressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autodecremental addressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autodecremental addressing.

Từ điển Anh Việt

  • autodecremental addressing

    (Tech) định địa chỉ tự giảm dần