auto-switching center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-switching center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-switching center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-switching center.

Từ điển Anh Việt

  • auto-switching center

    (Tech) tổng đài điện thoại tự động