auto-restart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-restart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-restart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-restart.

Từ điển Anh Việt

  • auto-restart

    (Tech) tái khởi tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-restart

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tự khởi động lại