auto-poll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-poll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-poll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-poll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-poll

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hỏi vòng tự động