auto-exchange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-exchange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-exchange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-exchange.

Từ điển Anh Việt

  • auto-exchange

    (Tech) tổng đài điện thoại tự động