auto-dial/auto-answer modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-dial/auto-answer modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-dial/auto-answer modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-dial/auto-answer modem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-dial/auto-answer modem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđem tự chọn số/tự đáp