auto-correlator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-correlator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-correlator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-correlator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-correlator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ tự tương quan