auto-correlation function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-correlation function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-correlation function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-correlation function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-correlation function

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chức năng tự điều chỉnh