auto-advance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-advance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-advance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-advance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-advance

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ tự dẫn giấy