austerlitz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerlitz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerlitz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerlitz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austerlitz

    a town in Czech Republic; site of the battle of Austerlitz in 1805

    a decisive battle during the Napoleonic campaigns (1805); the French under Napoleon defeated the Russian armies of Czar Alexander I and the Austrian armies of Emperor Francis II

    Synonyms: battle of Austerlitz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).