austenic manganese steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austenic manganese steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austenic manganese steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austenic manganese steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austenic manganese steel

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    AMS Thép Mangan Austenic