auromatic flushing tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auromatic flushing tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auromatic flushing tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auromatic flushing tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auromatic flushing tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể phun tự động