aulostomatous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aulostomatous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aulostomatous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aulostomatous.

Từ điển Anh Việt

  • aulostomatous

    * tính từ

    (sinh học) có miệng ống