aulophyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aulophyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aulophyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aulophyte.

Từ điển Anh Việt

  • aulophyte

    * danh từ

    thực vật sống trong hốc cây