augends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augends.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • augends

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hạng thứ hai