augen-gneiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augen-gneiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augen-gneiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augen-gneiss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • augen-gneiss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gơ nai dạng mắt