audio/video kernel (avk) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio/video kernel (avk) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio/video kernel (avk) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio/video kernel (avk).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio/video kernel (avk)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Lõi Audio/Video