audi- (audio-) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audi- (audio-) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audi- (audio-) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audi- (audio-).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audi- (audio-)

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền tố chỉ thính giãnh