attributiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attributiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attributiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attributiveness.

Từ điển Anh Việt

  • attributiveness

    xem attributive