attorney's letter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attorney's letter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attorney's letter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attorney's letter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attorney's letter

    * kinh tế

    thư xác minh