attentional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attentional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attentional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attentional.

Từ điển Anh Việt

  • attentional

    xem attention

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • attentional

    of or relating to attention