atresis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atresis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atresis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atresis.

Từ điển Anh Việt

  • atresis

    * tính từ

    (y học) hẹp lỗ; tịt lỗ