atlantooccipital membrane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantooccipital membrane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantooccipital membrane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantooccipital membrane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atlantooccipital membrane

    * kỹ thuật

    y học:

    dây chằng chẩm - đồi trước