atishoo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atishoo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atishoo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atishoo.

Từ điển Anh Việt

  • atishoo

    interj

    tiếng hắt hơi