athelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athelia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • athelia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật thiếu núm vú