atelier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atelier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atelier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atelier.

Từ điển Anh Việt

  • atelier

    /'ætəliei/

    * danh từ

    xưởng, xưởng vẽ, xưởng điêu khắc

    xưởng máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet