at-sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at-sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at-sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at-sign.

Từ điển Anh Việt

  • at-sign

    (Tech) dấu a vòng (