at-rest state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at-rest state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at-rest state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at-rest state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at-rest state

    * kỹ thuật

    trạng thái nghỉ

    xây dựng:

    trạng thái yên tĩnh