at-home nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at-home nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at-home giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at-home.

Từ điển Anh Việt

  • at-home

    /ət'houn/

    * danh từ

    buổi tiếp khách ở nhà riêng (vào ngày, giờ nhất định)