asyndetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asyndetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asyndetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asyndetically.

Từ điển Anh Việt

  • asyndetically

    xem asyndeton