asyndesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asyndesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asyndesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asyndesis.

Từ điển Anh Việt

 • asyndesis

  * danh từ

  sự không kết hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asyndesis

  * kỹ thuật

  y học:

  mất liên hợp