aswoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aswoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aswoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aswoon.

Từ điển Anh Việt

  • aswoon

    * tính từ

    ngất đi