asunder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asunder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asunder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asunder.

Từ điển Anh Việt

 • asunder

  /ə'sʌndə/

  * phó từ

  riêng ra, xa ra, cách xa nhau (hai vật)

  rời ra, rời ra từng mảnh

  to tear something asunder: xé vật gì ra thành từng mảnh

  to break (cut) asunder: bẻ làm đôi, chặt rời ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asunder

  widely separated especially in space

  as wide asunder as pole from pole

  Similar:

  apart: into parts or pieces

  he took his father's watch apart

  split apart

  torn asunder