astrophotography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astrophotography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astrophotography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astrophotography.

Từ điển Anh Việt

  • astrophotography

    /'æstroufə'tɔgrəfi/

    * danh từ

    phép chụp ảnh thiên văn