astrology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astrology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astrology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astrology.

Từ điển Anh Việt

 • astrology

  /əs'trɔlədʤi/

  * danh từ

  thuật chiêm tinh

 • astrology

  thuật chiem tinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • astrology

  * kỹ thuật

  chiêm tinh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astrology

  a pseudoscience claiming divination by the positions of the planets and sun and moon

  Synonyms: star divination