astrobiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astrobiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astrobiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astrobiology.

Từ điển Anh Việt

 • astrobiology

  /'æstrəbai'ɔlədʤi/

  * danh từ

  sinh vật học vũ trụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • astrobiology

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sinh học thiên thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astrobiology

  Similar:

  exobiology: the branch of biology concerned with the effects of outer space on living organisms and the search for extraterrestrial life

  Synonyms: space biology