astringently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astringently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astringently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astringently.

Từ điển Anh Việt

  • astringently

    xem astringent