assessors' department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessors' department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessors' department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessors' department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assessors' department

    * kinh tế

    Phòng Định giá

    Sở Vật giá