assailableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assailableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assailableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assailableness.

Từ điển Anh Việt

  • assailableness

    /ə'seiləblnis/

    * danh từ

    tính có thể tấn công được