assafoetida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assafoetida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assafoetida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assafoetida.

Từ điển Anh Việt

  • assafoetida

    /,æsə'fetidə/ (assafoetida) /,æsə'fetidə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây a nguỳ

    (dược học) a nguỳ