asporocystic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asporocystic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asporocystic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asporocystic.

Từ điển Anh Việt

  • asporocystic

    * tính từ

    (thực vật) không kén bào tử